Language:
                  

thaomai_kt: Không phải tại anh cũng không phải tại em tại đời đen trắng nên mình xa nhau

Không phải tại anh cũng không phải tại em tại đời đen trắng nên mình xa nhau

18 /7/ 2012 | 10:28am
Không phải tại em cũng không phải tại anh
Tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau
Mình từng nói đã lâu dấu đi chung chuyến tàu
Người về bến khác nhau không hẹn đến nơi nào
Thì ngày nay có sao mình không trách người
Mình không trách mình đời đổi thay như màu áo
Không phải tại em cũng không phải tại anh