Language:
                  

buratino1390: chả biết gọi là cái je

chả biết gọi là cái je

1 /8/ 2012 | 12:44am
hiện tại @= *HELP*muốn có :-* O:-)để có thể *KISSING* @}--- *KISSED* *INLOVE*nếu k đến mức *WALL* mà gặp ]:- mất, %)