Language:
                  

SiuSiu: ^^!

^^!

24 /11/ 2012 | 08:11am
Không phải lúc nào cũng tìm cách vượt qua những cơn bão
Mà phải biết cách nhãy múa dưới những cơn mưa!