Language:
                  

nganguyen: Vào chưa em ?

Vào chưa em ?

3 /1/ 2013 | 07:25pm
Vào chưa em ? - Aaaaa....aaa! gần vào hết rồi. - Có đau không Em? - Không ! Êm ái lắm…thích quá. - Em cần nông thêm một chút không ? - Aaaa....aaa không….cần …không cần ...vào hết rồi! - Em thấy thích không? - Ohhhh, thích lắmmmmm - Có khit qua không em? - Lúc đầu đút vào hơi chật. Nhưng bây giờ vào khít rồi - Vậy....... chị gói đôi giày lại cho em nhé - Vâng chị gói lại giùm em....... Lạy chúa tha tội cho những đứa nào đầu óc đen tối -> Mô Phật