Language:
                  

nothing: 4/6/2013

4/6/2013

4 /6/ 2013 | 09:01pm

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương . . .
.
Nhưng
.
Yêu thương sẽ mất dần đi trong sự im lặng của mỗi người
<3