Language:

riengemnoidau: Đừng add nick tôi

Đừng add nick tôi

18 /8/ 2013 | 06:56pm

Tôi rất mong muốn có nhiều bạn bè, nhưng tôi ko thể add nick những bạn có năm sinh nhỏ hơn tôi. Tôi rất tiếc và phải nói xin lỗn đến những bạn add nick nhưng tôi từ chối.