Language:

hoangloan: Buồn

Buồn

20 /3/ 2014 | 03:27pm

Người ta tìm kiếm người thân, còn mình sớm tối kiếm tìm người dưng...


Người dưng chẳng họ chẳng tên, không quê không quán...biết tìm ở đâu?????cryingcryingcrying