Language:

Mino: Mộng la ji?

Mộng la ji?

23 /12/ 2014 | 08:35pm 


Trong mộng biết là mộng mấy ai


Mộng không nhận biết, biết đâu say.


Thường người chỉ mộng trong đêm tối,Có kẻ còn mơ ở giữa ngày,


Chưa tỉnh chiêm bao đâu được hiểu,


Thức rồi giấc điệp mới là hay.


Nếu đời tin mộng không tồn tại,


Nên mở mắt đi chớ kéo dài


st