Ngôn ngữ/Language:

canhbuom86: BẠN LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ BẠN ĐI VỚI AI. VÀ BẠN CÓ QUYỀN LỰA CHỌN NÓ

Sorry, but feature Đọc bài viết Blog is not available