Ngôn ngữ/Language:

manhrach: có duyên mới gặp có nợ mới y

Sorry, but feature Đọc bài viết Blog is not available