Language:
                  

jangljnda_9x: ..................

..................

22 /8/ 2012 | 08:36am
- Con trai mà đi nói xấu con gái :-jjj
- Thì đứq đái cũq cỉ là hìh thái bên nqoài
- Một đứa con gái thông minh
]- Là đứa biết khinh những thằng chỉ nghĩ đến chữ trinh và #censored# :-)

- Nqọt nqào tronq vài giây
]]
- Khốn nạn lại đonq đầy :-))))*
]]
- Chonq chónq quay vì có gió đẩy
]]
- Tao thế này vì đời nó đẩy thôi :-)
Đừg tưởg mìh giỏi giag khi tán hết con này đến con khác :-)
- cũg chỉ giốg như xe bus luôn sẵn sàg chở thêm vì vài đồg bạc lẻ:-jjjjj
- Rẻ mạt :-)))