Language:
                  

jangljnda_9x: Cần

Cần

22 /8/ 2012 | 08:36am

]
- Lắm lúc cần phải chửi tục ...
- Để phục vụ cái sôi sục trong tâm hồn ...
]
]