Language:
                  

jangljnda_9x: .........

.........

22 /8/ 2012 | 09:20am
- Đứa con trai nào mà chẳng giống nhau[
- Miệng thì vẫn nói iêu[
- Nhưng kiểu gì chẳng liêu xiêu trước con khác :-))~
]