Ngôn ngữ/Language:

nu: Vài điều về bản thân

Nam, 24 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
BẠC Mã hồ sơ: 30911

Thông tin về: nu